انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)
بخش های این برنامه شامل: داستانك- اخبار و حاشیه های ورزشی- اخبار فناوری و آی تی- اخبار فرهنگی و هنری- دانستنی های جذاب- گزارش مردمی و معرفی بازی های بومی و محلی می باشد، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
قصه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:45
15
قول و غزل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
60
بشارت باران- راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:30
25
سرای سخن
دكتر رفیعی(كارشناس دینی)، یپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
07:10
35
ادامه سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
سرمشق
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
80
خانه و خانواده
خانم دكتر سارا هاشمی(روان شناس سلامت)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:20
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
آقای مغازه ای(رئیس اتحادیه شیرینی و شكلات)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:30
45
به افق آفتاب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:15
25
رهاورد
سیامك اشكریز(مهندس تأسیسات) و دكتر كریمی(زمین شناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:45
40
مسابقه فرمانده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:50
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
آقای ربیعی(رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناسان: خانم شیما شریفی(كارشناس امور فرهنگی و ادبی)، محمدمهدی باقری(كارشناس ادبیات)، امین خرمی، شهاب شهرزاد و كاوه تیموری(كارشناسان فرهنگی، هنری و خوشنویسی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
17:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:15
95
ایرانشهر
آقای مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:30
15
نیشدارو
سعید بیابانكی، ناصر فیض، صابر قدیمی(طنز پرداز)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
معرفی مفاخر طنز پرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز
20:45
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:35
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
سیاره آبی(تكرار)
آقای ربیعی(رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و جامعه(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
قصه(تكرار)
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:45
15
قول و غزل
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:30
25
سرای سخن
آیت الله ناصری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
07:10
35
ادامه سلام ایران
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
سرمشق
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
80
خانه و خانواده
آقای دكتر حسین طباطبایی(متخصص پوست)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:20
10
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:30
45
به افق آفتاب
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:15
25
رهاورد
سیامك اشكریز(مهندس تأسیسات)، دكتر علی ناظری(روانپزشك) و دكتر پازوكی(رئیس انجمن علمی جراحان كشور)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:45
40
مسابقه فرمانده
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
امیر سرتیپ دكتر بابائی(رئیس اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش) و منوچهر اكبری(شاعر و نویسنده دفاع مقدس)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:50
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
مهندس خوشنویس(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناس: محمدمهدی باقری(كارشناس ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
17:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:15
95
ایرانشهر- صدا كن مرا
آقای مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:30
15
تالار آینه
شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:45
10
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
صفحه من
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:35
25
قرار شاعرانه
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
سیاره آبی(تكرار)
مهندس خوشنویس(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir