انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- فرهنگ و اندیشه(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
فرهنگ مردم(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
25
قرار شاعرانه(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
سرای سخن
حجت الاسلام راشد یزدی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:45
60
بشارت باران- راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:45
15
قول و غزل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
07:10
40
ادامه سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
30
خانه و خانواده
دكتر علیرضا محمدی آریا(روانشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:30
60
سخنرانی ریاست محترم جمهور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
آقای اردكانیان(وزیر نیرو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
11:15
25
رهاورد
مهندس سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات)، مهندس مسعود سرپرست( كارشناس ارشد مهندسی شیمی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:40
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:55
40
میزبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:35
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
45
به افق آفتاب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
مروری بر اخبار ایران و جهان
14:45
15
تجلی ایثار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
15:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
مهندس محمد درویش(كارشناس محیط زیست)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناس: شهاب شهرزاد(كارشناس امور فرهنگی و هنری)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
17:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:30
30
مسابقه یك، دو، صدا
داوران برنامه: حسین رفیعی، سعید بیابانك، مرضیه صدرایی. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:00
45
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:45
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
19:05
105
ایرانشهر- صدا كن مرا
آقای دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
نیشدارو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:30
25
قصه شب- قسمت اول
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
23:05
20
آبادی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
رهاورد(تكرار)
مهندس سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات)، مهندس مسعود سرپرست( كارشناس ارشد مهندسی شیمی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

جدول پخش برنامه های
[02/02/1397]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- فرهنگ و اندیشه(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
قصه- قسمت اول(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
25
قرار شاعرانه(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
سرای سخن
حجت الاسلام راشد یزدی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:45
60
بشارت باران- راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:45
15
قول و غزل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
07:10
40
ادامه سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
50
خانه و خانواده
دكتر علیرضا محمدی آریا(روانشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:50
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:00
20
حرفی از نام تو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:20
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
آقای اردكانیان(وزیر نیرو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
11:15
25
رهاورد
مهندس سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و مهندس مسعود سرپرست(كارشناس ارشد مهندسی شیمی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:40
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:55
40
میزبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:35
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
45
به افق آفتاب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
14:45
15
مردان سبز پوش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
15:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
مهندس محمد درویش(كارشناس محیط زیست)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناس: شهاب شهرزاد(كارشناس امور فرهنگی و هنری)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
17:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:30
30
مسابقه یك، دو، صدا
داوران برنامه: حسین رفیعی، سعید بیابانك، مرضیه صدرایی. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:00
45
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:45
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
19:05
105
ایرانشهر- صدا كن مرا
آقای دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:50
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
نیشدارو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:30
25
قصه شب- قسمت دوم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir
23:05
15
تالار آئینه
شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:20
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
رهاورد(تكرار)
مهندس سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و مهندس مسعود سرپرست(كارشناس ارشد مهندسی شیمی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir