انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و جامعه(زنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
قصه(تكرار)
شماره پیامك برنامه: 30000900
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:30
15
قند پارسی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
03:45
15
قول و غزل
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
25
قرار شاعرانه
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
04:30
25
سرای سخن
حجت الاسلام مسعود عالی(كارشناس دینی)، شماره پیامك: 30000900
04:55
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامك: 30000900
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم
06:25
5
تقویم تاریخ
شماره پیامك: 30000900
06:30
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:35
25
سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
40
ادامه سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامك: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
90
كوی نشاط
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
خاص باشید
مهدی سروری(كارشناس تجارت الكترونیك)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
20
سیری در تاریخ معاصر
شماره پیامك: 30000900- تلفن ها: 22040086- 22050009
11:35
25
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:00
40
ایران را بشنویم
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
45
به افق آفتاب
حجت الاسلام والمسلمین خاكی(كارشناس علوم دینی و معارفی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
بهتر است بدانیم
دكتر نریمان طباطبایی(مدیرآموزش سازمان جمعیت هلال احمر)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام كلام امام
شماره پیامك: 30000900
14:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
14:05
40
مراسم استقبال از ریاست جمهوری درفرودگاه مهرآباد
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
14:50
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
15:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
30
سبزینه
دكتر محمد شاهدی(عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)، دكتر احمد حیدری(دكترای گیاه پزشكی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
50
شیطان درنمای نزدیك
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:50
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:30
30
خاص باشید(تكرار)
مهدی سروری(كارشناس تجارت الكترونیك)، شماره پیامك: 30000900
18:00
40
ورزش ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:40
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:50
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
25
صدا كن مرا
شماره پیامك: 30000900
19:30
80
عصر پنجشنبه
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامك: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
25
واژه و خمپاره
شماره پیامك: 30000900
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
50
عندلیب
شماره پیامك: 30000900
22:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
54
نگاه مهر- دعای كمیل
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir