انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو انگلیسی

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
4
The supplication of the day
00:04
14
Deeds of the day
00:19
1
Food for thought
00:20
2
Announcement
00:23
4
Hadith of the day
00:27
19
Lets recite the Quran
00:47
10
Minbar
00:57
2
Announcement
00:59
6
A to Z
01:06
16
Listeners special
01:22
5
Spring of truth
01:27
1
Announcement
01:28
11
Ocean of dua
01:40
13
Programs producced by English Radio
01:53
16
Q and A on Islamic upbringing
02:10
1
Announcement
02:11
13
Viewpoints
02:25
11
Food for thought
02:36
4
The key
02:41
1
Announcement
02:43
30
Lecture
03:13
11
10 minutes
03:24
10
Insight into the Holy Quran
03:35
2
Announcement
03:37
9
Q and A on Islamic beliefs
03:46
22
Islamic awakening
04:09
8
The lantern
04:18
0
Announcement
04:18
8
For a better life
04:27
24
Comment
04:51
6
A to Z
04:58
0
Announcement
04:59
22
Aperture
05:21
9
Programs producced by English Radio
05:31
1
Announcement
05:32
24
The sun will rise
05:57
14
Youth station
06:11
1
Announcement
06:13
4
The supplication of the day
06:17
22
The debate
06:40
2
Announcement
06:42
11
Programs producced by English Radio
06:54
0
Announcement
06:54
4
Music
06:59
0
News signature tune
06:59
0
News hourly chime
07:00
20
News
07:20
0
Announcement
07:20
15
Programs producced by English Radio
07:35
2
Announcement
07:37
8
The lantern
07:46
11
Programs producced by English Radio
07:58
1
Announcement
07:59
0
News hourly chime
08:00
20
Top Five
08:20
0
Announcement
08:20
14
Deeds of the day
08:35
1
Food for thought
08:36
1
Announcement
08:38
21
This day in history
08:59
11
Food for thought
09:10
2
Announcement
09:13
9
Programs producced by English Radio
09:23
11
10 minutes
09:34
0
Announcement
09:34
11
Programs producced by English Radio
09:46
22
Islamic awakening
10:08
1
Announcement
10:09
15
Programs producced by English Radio
10:25
22
Aperture
10:47
0
Announcement
10:48
24
The sun will rise
11:12
11
Programs producced by English Radio
11:24
0
Announcement
11:25
22
The debate
11:48
1
IRIB theme tune
11:50
3
POZ
11:53
2
Frequency and anthem logo
11:55
4
The recitation of the Holy Quran
11:59
0
News signature tune
11:59
0
News hourly chime
12:00
20
News
12:20
2
Announcement
12:22
4
The supplication of the day
12:26
14
Deeds of the day
12:41
1
Food for thought
12:43
1
Announcement
12:44
11
Hollywoods depiction of blacks
12:55
6
A to Z
13:01
3
Announcement
13:05
22
Economic divide
13:27
8
Q and A on Islamic beliefs
13:36
1
Announcement
13:38
17
Youth station

A program for Muslim youth on different topics
13:55
0
Announcement
13:55
4
Music
13:59
0
News signature tune
13:59
0
News hourly chime
14:00
19
News
14:19
0
Announcement
14:20
7
Iranian wildlife
14:27
21
The debate
14:49
2
Announcement
14:52
19
Lets recite the Quran
15:11
9
For humanity
15:20
1
Announcement
15:22
24
Programs producced by English Radio
15:47
11
Ocean of dua
15:58
1
Announcement
15:59
0
News hourly chime
16:00
19
Top Five
16:19
1
Announcement
16:21
9
Minbar
16:30
24
Comment
16:55
0
Announcement
16:55
4
Music
16:59
0
News signature tune
16:59
0
News hourly chime
17:00
19
News
17:19
0
Announcement
17:19
12
Programs producced by English Radio
17:32
22
Programs producced by English Radio
17:55
1
Announcement
17:56
9
10 minutes
18:05
29
Programs producced by English Radio
18:34
1
Announcement
18:36
11
Food for thought
18:47
5
Ulemas speech
18:53
1
Announcment
18:54
4
Music
18:58
1
News signature tune
18:59
0
News hourly chime
19:00
19
News
19:19
0
Announcement
19:19
11
Programs producced by English Radio
19:31
11
Hollywoods depiction of blacks
19:42
1
Announcement
19:44
7
Programs producced by English Radio
19:51
1
IRIB theme tune
19:53
0
Announcement
19:54
4
Hadith of the day
19:58
21
The debate
20:20
8
Insight into the Holy Quran
20:28
1
Announcement
20:29
15
Q and A on Islamic upbringing
20:45
22
Economic divide
21:07
15
Viewpoints
21:23
2
Announcement
21:25
8
Gate of knowledge
21:34
18
On the news line
21:52
5
Ulemas speech
21:58
1
Announcement
21:59
0
News hourly chime
22:00
19
Top Five
22:19
0
Announcement
22:19
9
10 minutes
22:28
24
Comment
22:53
1
Announcment
22:54
4
Music
22:58
1
News signature tune
22:59
0
News hourly chime
23:00
19
News
23:19
0
Announcement
23:19
24
Programs producced by English Radio
23:44
0
Announcement
23:44
7
Iranian wildlife
23:51
1
IRIB theme tune
23:53
4
Leaders speech
23:57
2
Announcement

جدول پخش برنامه های
[03/11/1396]
00:00
3
The supplication of the day
00:03
14
Deeds of the day
00:18
1
Food for thought
00:19
2
Announcement
00:22
4
Hadith of the day
00:26
19
Lets recite the Quran
00:46
9
Minbar
00:55
1
Announcement
00:57
11
Ocean of dua
01:08
11
Food for thought
01:19
15
Q and A on Islamic upbringing
01:34
1
Announcement
01:36
29
Programs producced by English Radio
02:06
24
Programs producced by English Radio
02:30
8
Insight into the Holy Quran
02:39
2
Announcement
02:41
8
Q and A on Islamic beliefs
02:49
9
10 minutes
02:59
8
Gate of knowledge
03:07
1
Announcement
03:08
12
Programs producced by English Radio
03:21
24
Comment
03:45
15
Viewpoints
04:01
3
Announcement
04:05
5
Ulemas speech
04:10
22
Economic divide
04:33
9
For humanity
04:42
1
Announcement
04:44
7
Programs producced by English Radio
04:51
22
Programs producced by English Radio
05:14
6
A to Z
05:20
2
Announcement
05:23
11
Programs producced by English Radio
05:34
17
Youth station
05:51
1
Announcement
05:53
18
On the news line
06:11
4
Leaders speech
06:16
2
Announcement
06:18
3
The supplication of the day
06:22
21
The debate
06:44
2
Announcement
06:46
7
Iranian wildlife
06:53
0
Announcement
06:54
4
Music
06:59
0
News signature tune
06:59
0
News hourly chime
07:00
19
News
07:19
2
Announcement
07:22
24
Programs producced by English Radio
07:46
0
Announcement
07:47
11
Hollywoods depiction of blacks
07:58
1
Announcement
07:59
0
News hourly chime
08:00
20
Top Five
08:20
0
Announcement
08:20
14
Deeds of the day
08:35
1
Food for thought
08:36
2
Announcement
08:38
20
This day in history
08:59
11
Food for thought
09:10
1
Announcement
09:11
11
Programs producced by English Radio
09:23
9
10 minutes
09:32
1
Announcement
09:34
7
Iranian wildlife
09:41
22
Economic divide
10:03
0
Announcement
10:04
24
Programs producced by English Radio
10:29
24
Comment
10:53
0
Announcement
10:54
18
On the news line
11:12
11
Hollywoods depiction of blacks
11:24
2
Announcement
11:26
21
The debate
11:48
1
IRIB theme tune
11:50
729
انگلیسی
IRIB English Radio: Iranian Radio, Global Mission

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir