انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو انگلیسی

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
19
News
00:19
1
Announcement
00:20
12
British propaganda and disinformation
00:32
8
Bridge
00:41
1
Announcement
00:43
8
World economy in danger of being torn apart
00:51
1
IRIB theme tune
00:53
4
Leaders speech
00:58
1
Announcement
01:00
3
The supplication of the day
01:03
14
Deeds of the day
01:18
1
Food for thought
01:19
2
Announcement
01:21
4
Hadith of the day
01:26
15
Quran quest
01:41
11
Minbar
01:53
2
Announcement
01:55
15
Back to reality
02:11
27
The birthday of Imam Hussain (PBUH)
02:38
5
Ulemas speech
02:43
1
Announcement
02:45
25
We the people
03:10
12
Birthday of the Martyr of Karbala
03:23
10
Food for thought
03:33
1
Announcement
03:35
12
Dialogue
03:47
9
10 minutes
03:57
13
Spiritual message of Islam
04:10
1
Announcement
04:11
8
Bridge
04:20
29
The man who changed the world
04:50
8
Bookshelf
04:59
3
Announcement
05:02
8
The keys of life
05:10
23
Iran today
05:34
5
A to Z
05:40
1
Announcement
05:41
15
Back to reality
05:57
25
We the people
06:22
0
Announcement
06:23
12
British propaganda and disinformation
06:35
14
The Last Savior
06:49
1
Announcement
06:50
18
Round the world with reporters
07:09
4
Leaders speech
07:14
2
Announcement
07:16
3
The supplication of the day
07:20
23
The debate
07:43
2
Announcement
07:45
8
راهی بسوی نور
07:54
0
Announcement
07:54
4
Music
07:59
0
News signature tune
07:59
0
News hourly chime
08:00
19
News
08:19
2
Announcement
08:21
8
World economy in danger of being torn apart
08:30
15
Quran quest
08:45
2
Announcement
08:48
10
Glimpses of epic of 8-year holy defense
08:58
1
Announcement
08:59
0
News hourly chime
09:00
0
Top 5 Arm
09:00
20
Top Five
09:20
0
Announcement
09:20
14
Deeds of the day
09:35
1
Food for thought
09:37
0
Announcement
09:37
25
This day in history
10:03
10
Food for thought
10:14
2
Announcement
10:16
12
British propaganda and disinformation
10:28
9
10 minutes
10:38
0
Announcement
10:39
8
راهی بسوی نور
10:48
25
We the people
11:13
0
Announcement
11:14
10
Glimpses of epic of 8-year holy defense
11:25
23
Iran today
11:48
0
Announcement
11:48
8
The keys of life
11:57
18
Round the world with reporters
12:15
0
Announcement
12:16
8
World economy in danger of being torn apart
12:25
23
The debate
12:48
1
IRIB theme tune
12:50
669
انگلیسی
IRIB English Radio: Iranian Radio, Global Mission
13:20
0
Announcement
13:20
3
The supplication of the day
13:23
14
Deeds of the day
13:38
1
Food for thought
13:40
0
Announcement
13:40
6
Cyberspace, opportunities and threats
13:47
11
Ocean of dua
13:58
1
Announcement
14:00
9
Programs on special occasions

14:09
24
Round the world with reporters
14:34
0
Announcement
14:34
16
Foresight
14:50
4
The key
14:55
0
Announcement
14:55
4
Music
14:59
0
News signature tune
14:59
0
News hourly chime
15:00
20
News
15:20
0
Announcement
15:20
12
Programs on special occasions
15:32
23
The debate
15:56
2
Announcement
15:58
20
Lets recite the Quran
16:19
11
Q and A on Islamic beliefs
16:30
1
Announcement
16:32
11
Programs produced by English Radio
16:44
14
Q and A on Islamic upbringing
16:58
1
Announcement
16:59
0
News hourly chime
17:00
0
Top 5 Arm
17:00
20
Top Five
17:20
2
Announcement
17:22
8
For a better life
17:31
23
Aperture
17:54
0
Announcement
17:55
4
Music
17:59
0
News signature tune
17:59
0
News hourly chime
18:00
19
News
18:19
0
Announcement
18:19
19
Viewpoints
18:38
20
Programs produced by English Radio
18:59
0
Announcement
18:59
29
Lecture
19:28
14
New chapter
19:43
0
Announcement
19:43
9
10 minutes
19:53
1
Announcment
19:54
4
Music
19:58
1
News signature tune
19:59
0
News hourly chime
20:00
19
News
20:19
0
Announcement
20:19
12
Programs produced by English Radio
20:31
10
The lantern
20:42
0
Announcement
20:43
8
Programs produced by English Radio
20:51
1
IRIB theme tune
20:53
0
Announcement
20:53
4
Hadith of the day
20:58
23
The debate
21:21
9
Insight into the Holy Quran
21:31
3
Announcement
21:34
11
Minbar
21:45
24
Round the world with reporters
22:10
5
A to Z
22:16
2
Announcement
22:18
23
Aperture
22:42
16
Foresight
22:58
1
Announcement
22:59
0
News hourly chime
23:00
0
Top 5 Arm
23:00
20
Top Five
23:20
1
Announcement
23:21
19
Viewpoints
23:41
12
Programs produced by English Radio
23:53
1
Announcment
23:54
4
Music
23:58
1
News signature tune
23:59
0
News hourly chime

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir