انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 11(تكرار)
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش سمیرا- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی نویسنده: حسین یعقوبی
02:05
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، امیر منوچهری نویسنده: مریم امینی
02:35
30
نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد پورحسن، فریدون محرابی نویسنده: هدیه رضایی
03:05
30
نمایش عصرهای كریسكان- قسمت 15(تكرار)
كتابخوان: محمد رضاعلی خاطره نگار: كیانوش گلزار راغب
03:35
30
نمایش دون كیشوت- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، مهرداد عشقیان تنظیم برای رادیو: غزال زرگر امینی
04:05
30
نمایش طبیب دل- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، اسماعیل بختیاری نویسنده: علی دنیوی ساروی
04:35
30
نمایش اعداد(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: ماندانا محسنی، مهرداد مهماندوست نویسنده: الهام رفیعی
05:05
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:40
15
میان برنامه
05:55
5
سایه سار مهر
06:00
30
میان برنامه

06:30
30
نمایش پهلوان آقا سید محمدعلی مسجد حوضی
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، بیوك میرزایی نویسنده: علی عباسی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش سرباز وظیفه عباس سلامتی
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: محمد رضاعلی، احمد ایرانیخواه نویسنده: داریوش روحی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش آتش زیر خاكستر- قسمت 6
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست نویسنده: مسعود دیه جی
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 12
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش سمیرا- قسمت 2
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی نویسنده: حسین یعقوبی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 6
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، امیر منوچهری نویسنده: مریم امینی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد پورحسن، فریدون محرابی نویسنده: هدیه رضایی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش عصرهای كریسكان- قسمت 16
كتابخوان: محمد رضاعلی خاطره نگار: كیانوش گلزار راغب
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش دون كیشوت- قسمت 6
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، مهرداد عشقیان تنظیم برای رادیو: غزال زرگر امینی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش سمیرا- قسمت 2
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی نویسنده: حسین یعقوبی
17:30
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 12
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش ماه چهره
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: احمد ایرانیخواه، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
18:45
30
نمایش آتش زیر خاكستر- قسمت 6
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست نویسنده: مسعود دیه جی
19:15
30
اذان
برنامه اذانگاهی
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش دزد شرافتمند
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: نورالدین جوادیان، سیما خوش چشم نویسنده: مهدی معبودی
20:30
30
نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد پورحسن، فریدون محرابی نویسنده: هدیه رضایی
21:00
30
نمایش عصرهای كریسكان- قسمت 16
كتابخوان: محمد رضاعلی خاطره نگار: كیانوش گلزار راغب
21:30
30
نمایش دون كیشوت- قسمت 6
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، مهرداد عشقیان تنظیم برای رادیو: غزال زرگر امینی
22:00
30
نمایش پهلوان آقا سید محمدعلی مسجد حوضی(تكرار)
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، بیوك میرزایی نویسنده: علی عباسی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش سرباز وظیفه عباس سلامتی(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: محمد رضاعلی، احمد ایرانیخواه نویسنده: داریوش روحی
23:15
30
نمایش آتش زیر خاكستر- قسمت 6(تكرار)
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست نویسنده: مسعود دیه جی
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 12(تكرار)
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش سمیرا- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی نویسنده: حسین یعقوبی
02:05
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 6(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، امیر منوچهری نویسنده: مریم امینی
02:35
30
نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد پورحسن، فریدون محرابی نویسنده: هدیه رضایی
03:05
30
نمایش عصرهای كریسكان- قسمت 16(تكرار)
كتابخوان: محمد رضاعلی خاطره نگار: كیانوش گلزار راغب
03:35
30
نمایش دون كیشوت- قسمت 6(تكرار)
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، مهرداد عشقیان تنظیم برای رادیو: غزال زرگر امینی
04:05
5
سایه سار مهر
04:10
35
اذان
برنامه اذانگاهی
04:45
30
نمایش ماه چهره(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: احمد ایرانیخواه، مهرداد مهماندوست نویسنده: هانیه نجفی
05:15
15
میان برنامه
05:30
30
نمایش دزد شرافتمند(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: نورالدین جوادیان، سیما خوش چشم نویسنده: مهدی معبودی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 1
كارگردان: محسن قصابیان هنرمندان: مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان نویسنده: ملیحه مرادی جعفری
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش چشمان سیاه- قسمت 1
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: احمد گنجی، شهین نجف زاده نویسنده: مرضیه رشید بیگی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
15
نمایش عروس اروند- قسمت 1
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: ویدا دانشمند
09:15
15
میان برنامه
09:30
15
نمایش پناه آخر- قسمت 1
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: شیوا رفیعیان، صفا آقاجانی نویسنده: یاسمن شكرگزار
09:45
15
میان برنامه
10:00
15
نمایش كاغذهای پشت خاكریز- قسمت 1
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، شیوا رفیعیان نویسنده: هانیه نجفی
10:15
15
میان برنامه
10:30
15
نمایش سال های دور- قسمت 1
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مونا صفی، سینا نیكوكار نویسنده: سوگند عباسی
10:45
15
میان برنامه
11:00
30
نمایش به یونس بگو- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، راضیه مومیوند نویسنده: زهرا كولیوند
11:30
15
میان برنامه
11:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:15
15
میان برنامه
12:30
15
نمایش فصل مشترك- قسمت 1
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: علی میلانی، فریدون محرابی نویسنده: سهیلا خدادادی
12:45
15
میان برنامه
13:00
15
سایه سار مهر
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 4
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد پورحسن، فریدون محرابی نویسنده: هدیه رضایی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش قلندر- قسمت 1
كارگردان: ندا هنگامی هنرمندان: شمسی صادقی، محسن بهرامی نویسنده: روزبه حسینی
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش هفت نامه- قسمت 1
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: وحید منوچهری، سلمان خطی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
15
میان برنامه
17:15
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 13
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
17:45
15
میان برنامه
18:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش یك شصت و یك- قسمت 1
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: رویا فلاحی، نوشین حسن زاده نویسنده: هانیه نجفی
19:15
15
میان برنامه
19:30
30
نمایش عصرهای كریسكان- قسمت 16
كتابخوان: محمد رضاعلی خاطره نگار: كیانوش گلزار راغب
20:00
15
میان برنامه
20:15
30
نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 1
كارگردان: محسن قصابیان هنرمندان: مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان نویسنده: ملیحه مرادی جعفری
20:45
15
میان برنامه
21:00
30
نمایش خاطرات ایران- قسمت 13
راوی: بهناز بستاندوست خاطره نگار: شیوا سجادی
21:30
30
نمایش چشمان سیاه- قسمت 1
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: احمد گنجی، شهین نجف زاده نویسنده: مرضیه رشید بیگی
22:00
30
نمایش پلك های باز، چشمان بسته- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: محسن قصابیان هنرمندان: مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان نویسنده: ملیحه مرادی جعفری
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش چشمان سیاه- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: احمد گنجی، شهین نجف زاده نویسنده: مرضیه رشید بیگی
23:15
15
نمایش عروس اروند- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: ویدا دانشمند
23:30
15
نمایش پناه آخر- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: شیوا رفیعیان، صفا آقاجانی نویسنده: یاسمن شكرگزار
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir