انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
30
نمایش ماه تابان - قسمت 7(تكرار)
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: علی میلانی، شهین نجف زاده نویسنده: بهرام اكبری
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شب ایوب- قسمت 3(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش جبران- قسمت 7(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، شمسی صادقی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
02:00
30
حافظ هفت- قسمت 3(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
02:30
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
03:00
30
نمایش نتوانستم كنارت باشم(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مجید حمزه، مهرداد عشقیان نویسنده: سعید تشكری
03:30
30
نمایش روز پاك كوی فراز(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: احمد گنجی، صفا آقاجانی نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
04:00
30
شب ایوب- قسمت 3(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
04:30
10
میان برنامه
04:40
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:15
15
سایه سار مهر
05:30
30
نمایش كافه پرواز- قسمت 8(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده نویسنده: هدیه رضایی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
عید پاك- قسمت 6
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
07:00
90
صبح چهار فصل
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده
08:30
15
میان برنامه
08:45
15
سایه سار مهر
09:00
60
گیومه
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: شیما جانقربان
10:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 1
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
10:30
30
شب ایوب- قسمت 4
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش خدمت- قسمت 1
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
11:45
15
میان برنامه
12:00
15
سایه سار مهر
12:15
30
حافظ هفت- قسمت 4
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 4
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
14:00
45
خبر

رله از رادیو ایران
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش سواران بسیار بودند
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، بهرام ابراهیمی نویسنده: سعید تشكری
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 1
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
شب ایوب- قسمت 4
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش خدمت- قسمت 1
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
18:45
30
عید پاك- قسمت 6
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
19:15
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 4
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
21:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر، تهیه كننده: محمود احمدی
22:00
30
عید پاك- قسمت 6(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
22:30
89
صبح چهار فصل(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده

جدول پخش برنامه های
[02/02/1397]
00:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شب ایوب- قسمت 4(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش خدمت- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
02:00
30
حافظ هفت- قسمت 4(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
02:30
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 4(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
03:00
30
نمایش سواران بسیار بودند(تكرار)
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: ناهید مسلمی، بهرام ابراهیمی نویسنده: سعید تشكری
03:30
60
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
04:30
10
میان برنامه
04:40
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:15
15
سایه سار مهر
05:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
عید پاك- قسمت 7
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
07:00
90
صبح چهار فصل
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده
08:30
15
میان برنامه
08:45
15
سایه سار مهر
09:00
60
گیومه
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی
10:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 2
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
10:30
30
شب ایوب- قسمت 5
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش خدمت- قسمت 2
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
11:45
15
میان برنامه
12:00
15
سایه سار مهر
12:15
30
حافظ هفت- قسمت 5
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 5
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش عطر چای
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: كرامت رودساز، مهین نثری نویسنده: یاسمن شكرگزار
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 2
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 2
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
شب ایوب- قسمت 5
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش خدمت- قسمت 2
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
18:45
30
عید پاك- قسمت 7
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
19:15
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 5
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 2
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
21:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
22:00
30
عید پاك- قسمت 7(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضاعلی، نازنین مهیمنی ترجمه: محسن سلیمانی
22:30
89
صبح چهار فصل(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir