انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نو عروس- قسمت 6(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: نوشین حسن زاده نویسنده: زینت السادات موسوی مریم تهان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
خاطرات دباغ- قسمت 21(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: افسانه محمدی نویسنده: محسن كاظمی
02:45
15
میان برنامه
03:00
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
03:30
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 2(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
04:00
30
نمایش آشون- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
04:30
15
میان برنامه
04:45
5
سایه سار مهر
04:50
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:25
35
نمایش بلوای كاذب- قسمت 5(تكرار)
نویسنده: مرضیه رشیدبیگی كارگردان: ندا هنگامی هنرمندان: علی اصغر دریایی، عبدالعلی كمالی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش رازهای عمیق
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، علی زرینی نویسنده: محمدرضا زندی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش روایت عشق- قسمت 1
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: محمد محمودی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش راه- قسمت 3
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نو عروس- قسمت 7
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: نوشین حسن زاده نویسنده: زینت السادات موسوی مریم تهان
11:00
15
میان برنامه
11:15
15
سایه سار مهر
11:30
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:00
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
12:30
15
میان برنامه
12:45
30
كافه خنده- قسمت 1
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان، سعیده فرضی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 3
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 3
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش آشون- قسمت 3
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
16:30
15
سایه سار مهر
16:45
15
میان برنامه
17:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
17:30
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
18:00
30
نو عروس- قسمت 7
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: نوشین حسن زاده نویسنده: زینت السادات موسوی مریم تهان
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش رازهای عمیق
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، علی زرینی نویسنده: محمدرضا زندی
19:15
30
نمایش راه- قسمت 3
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش كمپ شماره دوازده- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: سینا نیكوكار، كرامت رودساز نویسنده: علی خاكبازان
20:30
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 3
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
بچه های تفحص؛ عاشقانی كه به دور از هیاهوی زندگی مناطقی را انتخاب كردند كه روزگاری نه چندان دور عرصه شور و شیدایی بوده و برگه هایی از تاریخ در آن ها ورق خورده است...
21:00
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 3
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
21:30
30
نمایش آشون- قسمت 3
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
22:00
30
نمایش رازهای عمیق(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، علی زرینی نویسنده: محمدرضا زندی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش روایت عشق- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: محمد محمودی
23:15
30
نمایش راه- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نو عروس- قسمت 7(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: نوشین حسن زاده نویسنده: زینت السادات موسوی و مریم تهان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
كافه خنده- قسمت 1(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان، سعیده فرضی
02:45
15
میان برنامه
03:00
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
03:30
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 3(تكرار)
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
04:00
30
نمایش آشون- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
04:30
15
میان برنامه
04:45
5
سایه سار مهر
04:50
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:25
35
نمایش كمپ شماره دوازده- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: سینا نیكوكار، كرامت رودساز نویسنده: علی خاكبازان
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش همیشه مروارید- قسمت 1
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، مهین نثری نویسنده: مجید حیدری
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش روایت عشق- قسمت 2
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: محمد محمودی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش راه- قسمت 4
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
آبنبات هل دار- قسمت 1
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی
11:00
15
میان برنامه
11:15
15
سایه سار مهر
11:30
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:00
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 4
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
12:30
15
میان برنامه
12:45
30
كافه خنده- قسمت 2
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان، سعیده فرضی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 4
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 4
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش آشون- قسمت 4
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
16:30
15
سایه سار مهر
16:45
15
میان برنامه
17:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
17:30
30
نمایش چند یادداشت- قسمت 4
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهرداد مهماندوست، فریدون محرابی نویسنده: لیدا شیرمرد
18:00
30
آبنبات هل دار- قسمت 1
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش همیشه مروارید- قسمت 1
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، مهین نثری نویسنده: مجید حیدری
19:15
30
نمایش راه- قسمت 4
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش كمپ شماره دوازده- قسمت 2
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: سینا نیكوكار، كرامت رودساز نویسنده: علی خاكبازان
20:30
30
نمایش آسمان زیر خاك- قسمت 4
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
21:00
30
آب هرگز نمی میرد- قسمت 4
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: محمد رضاعلی نگارنده: حمید حسام
21:30
30
نمایش آشون- قسمت 4
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مروارید كریم پور، باقر كریم پور نویسنده: داریوش روحی
22:00
30
نمایش همیشه مروارید- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، مهین نثری نویسنده: مجید حیدری
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش روایت عشق- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: محمد محمودی
23:15
30
نمایش راه- قسمت 4(تكرار)
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir