انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
360
ادامه رله شبكه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیكه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
15
مثل خند
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:15
15
دست چین
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:30
30
دو در بیست
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
شكر شكن
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:30
10
طنز و طنزآوران
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:15
10
لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:25
5
سین جیم
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
مثل خند
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:05
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
صبا گونه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
30
صبا پلیس
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:30
30
یك روز خط خطی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
صبا تیك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
زیر گذر طنز
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
گلچین عصر صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
10
لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:10
35
آنسوی آفتاب- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
15
طاقچه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:15
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:25
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
بومرنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
20
یادم تو را فراموش(تكرار)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:20
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
هشت خوان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
پیمانه های سرخ عاشورایی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862 رادیو صبا
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
پا به پای آسمان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:15
15
طنین خون خدا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:30
40
شكوه بندگی (ویژه اذان ظهر)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:10
10
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:20
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:30
15
نمایش پناه آخر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
15
یك تكه آسمان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:00
30
گنج و ترنج
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
قول و غزل
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:45
15
پیر غلامان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
30
ملازمان حرم
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:30
30
گفتگوی تنهایی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
ویژه برنامه دفاع مقدس
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
30
هزار افسان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
45
نمایش فتح خون
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
45
در حوالی خورشید(ویژه اذان مغرب)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:30
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:45
15
نمایش سال های دور
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
30
مستند فرماندهان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
30
نفس المهموم
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
40
فصل باران و عطش
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir