انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/11/1396]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:30
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:50
10
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:30
90
گلچین صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:00
30
گفتگوی تنهایی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:30
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:50
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:00
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:35
10
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:45
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:00
60
دو نیم صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:00
30
سیمای صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:30
30
همپای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:00
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:45
45
آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:30
10
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:40
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:45
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:00
30
گفتگوی تنهایی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:30
10
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
22:00
119
رله شبكه فرهنگ


جدول پخش برنامه های
[30/11/1396]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:30
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:50
10
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:30
90
صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:00
30
گفتگوی تنهایی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:30
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:50
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:00
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:35
10
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:45
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:00
60
دو نیم صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:00
30
سیمای صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:30
30
همپای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:00
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:45
45
آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:30
10
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:40
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:45
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:00
30
گفتگوی تنهایی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:30
10
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir