پخش زنده و آرشیو رادیو

سلام ایران

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه


فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تكیه بر وحدت و همدلی

تقویت وحدت، همگرایی و انسجام ملی/ تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ كار و تلاش/ تقویت روحیه شادابی امید و نشاط