پخش زنده و آرشیو رادیو

سبزینه

پنجشنبه از ساعت 15:40 به مدت 20


برنامه سبزینه، مجله ای رادیویی است كه به آخرین دستاوردها و یافته های علمی- پژوهشی در بخش كشاورزی كه در داخل و خارج از كشور اتفاق افتاده است، می پردازد. فناوری های نوین كشاورزی محوری ترین موضوع برنامه سبزینه است.

زمان پخش: پنجشنبه ها از ساعت 15:40 تا 16/تهیه كننده: مریم بانو فطرتی/ گزارشگر: سمیه رحیمی/ كارشنای مجری: سیامك اشك ریز