پخش زنده و آرشیو رادیو

یك قدم به جلو

شنبه-یكشنبه-دوشنبه از ساعت 22:25 به مدت 5


ضرورت مشاركت مردم در كارهای جمعی مثل انتخابات و آگاهی دادن در مورد اهمیت مشاركت در تصمیم گیری های اجتماعی