پخش زنده و آرشیو رادیو

یك تصمیم یك سرنوشت

27 تیر از ساعت 16 به مدت 20


بررسی چگونگی تصویب و اجرای قطعنامه پایانی جنگ در سال 67