پخش زنده و آرشیو رادیو

یك پاسخ ، یك پاداش

هر روز از ساعت 22 به مدت فواصل پخش


آنچه شما می گویید در : یك پاسخ ، یك پاداش

یك پاسخ ، یك پاداش ، برنامه ای است كه از ساعت 22 هر شب تا 22 شب بعد در فواصل پخش رادیو فرهنگ ، روی آنتن می رود . این برنامه هر شب با طرح یك پرسش ، از شنوندگان پاسخ های مناسب را دریافت میكند و در پایان شب نام برنده را اعلام میكند