پخش زنده و آرشیو رادیو

مروارید شرق

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه


برنامه مشاركتی رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

برنامه مشاركتی رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ