پخش زنده و آرشیو رادیو

فكرانه

جمعه از ساعت 15:15 به مدت 45 دقیقه


پرورش ذهن و خلاقیت برای تحلیل و تفكر با بكارگیری قصه برای كودكان و نوجوانان

پرورش ذهن و خلاقیت برای تحلیل و تفكر با بكارگیری قصه