پخش زنده و آرشیو رادیو

عصرانه با كتاب

شنیه ها و یك شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه


برنامه ی از گروه كتاب رادیو فرهنگ

برنامه ی عصرانه با كتاب ،شنبه ها و یك شنبه ها از ساعت 19:30 از شبكه ی فرهنگ پخش می شود . این برنامه با تلاش گروه كتاب در روزهای شنبه به بررسی مباحث نظری ترویج كتاب و كتابخوانی پرداخته و در روزهای یكشنبه ، رویدادهای روز كتاب را بررسی میكند .