پخش زنده و آرشیو رادیو

سكوت كتاب

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه


بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران