پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


این برنامه به موسیقی های ایرانی و نواحی و بررسی آن با حضور كارشناسان و صاحبنظران نغمه ها و نواهای اقلیمی ایران می پردازد.