پخش زنده و آرشیو رادیو

« برچسب »

پنج شنبه ها از ساعت 10:00 تا 10:30 به مدت 30 دقیقه


« برچسب » هر پنج شنبه از ساعت 10:00 تا 10:30

این برنامه به نقد و بررسی برچسب های رایج در فرهنگ زبانی-اجتماعی در ایران و ارائه ی راهكارهای مناسب برای جلوگیری از ترویج این برچسبها میپردازد .