پخش زنده و آرشیو رادیو

در جستجوی سیمرغ

هر روز از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30 دقیقه


هر روز ساعت 21:30 الی 22 از رادیو فرهنگ مستند روایی نمایشی منطق الطیر عطار نیشابوری

كاری از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ