پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد امروز

شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه


مطالبه گری در حوزه ی فرهنگ و پیگیری چگونگی مدیریت فرهنگی كشور

شنبه ها:گروه تاریخ و اندیشه دوشنبه ها و پنج شنبه ها:گروه فرهنگ و جامعه