پخش زنده و آرشیو رادیو

سه جیم

شنبه-دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 12:00 به مدت 10 دقیقه


برنامه ای در قالب مجله رادیویی درباره جنگ جهانی جمعیت كه به همت گروه تولید و تامین پخش می شود.