پخش زنده و آرشیو رادیو

بچه های مسجد

جمعه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای كه به معرفی فعالیت های فرهنگی و شاخص مساجد سراسر كشور می پردازد.

كاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ