پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


آیتم های مختلف طنز با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری، یادی از پبشكسوتان و درگذشتگان حوزه طنز ، گفت و گو با هنرمندان و....