پخش زنده و آرشیو رادیو

در انتظار باران

جمعه از ساعت 07:00 و 19:00 به مدت 50 و 55 دقیقه


شناخت وظایف اقتصادی منتظران در دوران غیبت و تشریح وضع اقتصادی دوران ظهور و جامعه مهدوی

تهیه كننده: محمد جوادی نژاد كارشناس مجری: جواد تشكری هماهنگی: ندگس تقوی