پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد به توان 31

جمعه از ساعت 14:05 به مدت 55 دقیقه


توانمندسازی نیروی كار،تقویت رقابت پذیری اقتصاد و به كار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق كشور و ضرورت وجود برنامه ای كه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان های كشور به پردازد.

تهیه كننده: مراكز استان ها