پخش زنده و آرشیو رادیو

فرصت تحریم

روزهای فرد از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


بررسی دستاوردهای مثبت تحریم

تهیه كننده: شهرام جهانبازی كارشناس مجری: ناصر خیرخواه