پخش زنده و آرشیو رادیو

من تو او

شنبه تو جمعه از ساعت 5:15 به مدت 15 دقیقه


فرار از صحنه تصادف/ كریم امیری ماشینی قدیمی دارد و با آن در طول روز مسافر كشی می كند ، شبی در محله خودشان با شخصی تصادف می كند و صحنه تصادف را ترك كرده فرار می كند، كریم در روزهای بعد دچار عذاب وجدان می شود و با دیدن هر آگهی ترحیمی در محل ف