پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


ایرج بخه خاطر بیماری آسم تصمیم یمیگیرد به همراه خانواده از تهران رفته و به باغی نقل مكان كند كه به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده اما اسفندیار كه به خاطر این باغ با ایرج اختلاف دارد سعی میكند مانع آنها شود و.....