پخش زنده و آرشیو رادیو

راه سلیم

شنبه تا جمعه از ساعت 4:15 به مدت 15 دقیقه


سلیم كتابی نوشته درباره اخبار و رویدادهای واقعی مربوط به امام علی و اهل بیتش و شیعیان . حجاج بن یوسف، امیر عراق دنبال سلیم و كتاب است. سلیم گریخته و به سمت ایران آمده است. تا كتاب را به دست فردی مورد اعتماد  بسپارد. اما مأموران حجاج دنبال ا