پخش زنده و آرشیو رادیو

قهرمانان جاوید

1 الی 20 شهریور از ساعت 8:15 به مدت 15 دقیقه


قاسم دهقان كه در هفده شهریور سال 57 سرباز گارد شاهنشاهی بوده خاطرات خود را تعریف میكند