پخش زنده و آرشیو رادیو

پهلوان عبدالرزاق

12 تا 24 مهر از ساعت 8:15 به مدت 15 دقیقه


علی ابومسلم پهلوان نامداردربارسلطان ابوسعیدبود وهیچ پهلوانی نبودكه بتوانداوراشكست دهدو سلطان ازاین موضوع ناراحت بودمشاورسلطان برادرش عبدالرزاق رابرای كشتی با ابومسلم دعوت میكندو اورا شكست میدهد.