پخش زنده و آرشیو رادیو

روز آمرزش

19 تا 25 مهر از ساعت 6:30 به مدت 30 دقیقه


سپاه پیامبر به قصد تبوك و پیكار از مدینه خارج شد و در این راه منافقانی مثل عبداله ابن ابی و ابن نمیر سعی كردند در بین یاران پیامبر جدایی بیاندازند اما...

نویسنده: فریده دلیری كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: علی عمرانی، نورالدین جوادیان