پخش زنده و آرشیو رادیو

فوائد درك متقابل

5 الی 9 آبان از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


ماجرای زنو شوهر جوانی كه مدام در موارد مختلف باهم مشكل داشته و دعوایشان میشود روزی در خانه خود توسط دزدی گروگان گرفته میشوند و همین موضوع باعث حل بسیاری از مشكلاتآنان میشود