پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


مردی در زباله ها تلفن همراهی را پیدا می كند كه همانند چراغ جادو عمل می كند و خواسته هایش را براورده می كند و....