پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه جوش

هر روز از ساعت 5:00 به مدت 15 دقیقه


عوارض خشم وتبعات منفی آن در زندگی

این مجموعه¬ی اپیزودیك در قالب 7 داستان مجزا به مسئله خشم در زندگی افراد مختلف می¬پردازد و در نهایت تبعات این مشكل را در زندگی افراد نشان می¬دهد تا مخاطب درگیر این مسئله با عواقب عدم كنترل خشم آشنا گردد.