پخش زنده و آرشیو رادیو

چشمان شرمگین من

از 2 آذر از ساعت 2:45 به مدت 1 ساعت


بر اساس رمان نویسنده مراكشی طاهر بن جلوی روایتی از رنج مردمانی در بند- اجبار به مهاجرت و بحران از خود بیگانگی

تهیه كننده انسیه سمیع پور كارشناس رضا آشفته كارشناس مجری و نویسنده مینو جبارزاده