پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 7 آذر 1399
16:0

خبر قرآنی

16:15

تلاوت درخواستی


16:45

دعای سمات

16:55

اذان


اذان مغرب به افق تهران: 17:12 موذن: استاد محمدزاده

17:30

تلاوت ترتیل استاد شعبان صیاد

17:45

همخوانی و ترجمه

17:55

صفحه نور- تجوید

18:5

كلام خوبان

18:15

ژرفای واژه ها

18:25

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فاطر آیات 3-24 و بینه

19:0

تلاوت درخواستی(زنده)


19:30

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره آل عمران آیات 189-195

19:50

آیه های سرخ

19:55

بهره ای از كلام بزرگان

20:0

تلاوت پخش

20:10

محفل منتخب هفته


21:0

میان برنامه

21:5

رادیو قرآن در گذر زمان


21:40

تلاوت- پخش

21:55

نمایش

22:0

كیمیای وصال


22:25

تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

22:40

میان برنامه

22:45

تلاوت پخش

23:0

تلاوت استاد محمد عطیه حسب

سوره طه آیات 1-52

23:55

دعای ختم قرآن