پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 12 اسفند 1399
16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 18:19 موذن: استاد شیخ محمد طوخی- آیا برای نیكوكاری و بخشندگی در روزهای آخر سال برنامه ریزی كردید؟

18:55

ضربان اقتصاد

19:0

# خبر

19:5

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

آزادسازی خودرو
گفت و گو با كارشناس بازار خودرو

20:55

میان برنامه

21:0

# خبر

21:5

زن و اقتصاد

معرفی مشاغل كارآفرینان زن
گفت و گو با كارآفرینان زن

21:45

میان برنامه

21:55

دكتر كتاب

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

الگوهای كارآفرینی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان