پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 آذر 1399
7:55

صدای شهر

8:0

ادامه پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:20

میان برنامه

8:25

صدای شهر

8:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

8:55

صدای شهر

9:0

میان برنامه

9:5

ترس،ترامپ در كاخ سفید


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

9:25

میان برنامه

9:40

میان برنامه

9:50

میان برنامه

9:55

صدای شهر

10:0

اینجا پایتخت نیست

سفر به استان های سراسر كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

10:25

میان برنامه

10:30

خبر

10:35

تهرانك

آموزش رفتار شهروندی در قالب كمدی و طنز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:0

میان برنامه

11:5

ساعت 25

11:15

تهران، میدان شهداء(تكرار)

بازخوانی پرونده های ترور؛ معرفی شهدای دفاع مقدس و دفاع حرم، شهدای هسته ای و...
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:40

میان برنامه

11:45

اذانگاهی ظهر

اذان ظهر: 11:52
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:10

گفتاورد(تكرار)

تنویر مناسبت های تقویم
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:50

صدای شهر

12:55

شهر آماده

13:0

تیك تاك(زنده)

13:15

میان برنامه

13:20

در محضر استاد

آموزش موسیقی آوازی و ردیف های دستگاه موسیقی ایرانی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:20

میان برنامه

14:25

100 ثانیه با كتاب

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:55

شهر آماده

15:0

در این هفته(زنده)

تحلیل و بررسی اخبار روز تهران، ایران و جهان با حضور كارشناسان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:30

حكیمیه(تكرار)

15:45

میان برنامه

15:55

صدای شهر

16:0

پارك پردیسان

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

خبر

16:35

صدای شهر

16:40

روستاگرد


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

تهران ورزشی(زنده)

تازه های ورزش- اذان مغرب به افق تهران: 17:12
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:25

صدای شهر

17:30

ادامه تهران ورزشی(زنده)

تازه های ورزش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:55

صدای شهر

18:0

ادامه تهران ورزشی(زنده)

تازه های ورزش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:25

صدای شهر

18:30

مهربانو ( ویژه وفات حًرت معضومه (س) )

گفتگو با زنان موفق
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:55

صدای شهر

19:0

میان برنامه

19:5

مسابقه 021(زنده)

مسابقه تلفنی با مخاطبان برنامه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:55

صدای شهر

20:0

میان برنامه

20:5

تیك تاك(تكرار)

20:20

میان برنامه

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:55

میان برنامه

21:0

علم بهتر است

به روزترین اتفاق های علمی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:55

100 ثانیه با كتاب

22:0

ماهترین شب

دعای كمیل و محتوای فرازهای دعای مأثور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

نمایش(وقتی عشق لبخند میزند)


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:50

گذری در تهران

23:0

تالار وحدت(تكرار)

معرفی و بازشنوایی ژانرهای موسیقی- ویژه 28 صفر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:25

میان برنامه

23:30

كتاب شب

بازخوانی كتاب دستور الوزاره ، اثر محمود بن محمد بن حسین اصفهانی با تصحیح دكتر رضا انزابی نژاد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

حافظ خوانی(تكرار)