پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 آذر 1399
7:55

لحظه‌ی ارادت

8:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

8:35

در اختیار پخش

8:40

عطر گل سرخ

8:55

لحظه ارادت

9:0

ویژه برنامه رحلت حضرت معصومه


9:55

لحظه‌ی ارادت

10:0

خبر رادیو زیارت

10:15

ویژه برنامه رحلت حضرت معصومه


10:55

لحظه ارادت

11:0

در حریم ملكوت

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

11:55

لحظه ارادت

12:0

در اختیار پخش

12:5

نشان به آن نشانی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:35

معصومه

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

عطر گل سرخ

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:50

شاهد

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

ویژه برنامه رحلت حضرت معصومه


15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

ره توشه

16:10

قرار بندگی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه‌ی ارادت

17:20

صدای قصه شما

17:35

منشور امیر

17:50

در اختیار پخش

17:55

لحظه‌ی ارادت

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

نگارستان

18:30

روایت عشق


18:50

حرف دل

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

شبستان

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

راز سرنوشت


20:30

جلوه خورشید

20:45

چراغ مطالعه

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

پارسایان

22:10

دعای كمیل


22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

نمایش


23:30

به رنگ خدا


23:55

لحظه ارادت(تكرار)