پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
5:45

دور دنیا در 15 دقیقه

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

6:30

چه خبر؟

6:45

زنگ صبا

7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

8:0

صبح صبا

برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:20

میان برنامه

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:20

طنز و طنز آوران

11:30

راپورتچی

11:45

روی خط

12:0

حرف تو حرف

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:20

میزگرد

12:30

بومرنگ

12:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:03
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:15

میان برنامه

13:20

لبخند خوبان

13:30

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:0

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:20

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

آپاراتچی

15:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:30

عصر صبا

پرداختن به مشاغل در قالب آیتم و نمایش و تعامل با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:0

مصاحبه بی سابقه

19:15

راز صبا

19:30

دست انداز

19:45

در حوالی عشق

اذان مغرب: 20:03
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:30

چه خبر؟

20:45

زیر گذر طنز

21:0

هزار افسان

افسانه های ایران و جهان به روایت زنده یاد مهران دوستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

21:50

میان برنامه

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:20

میان برنامه

23:30

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:50

طنز و طنز آوران