پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:22

میان برنامه

10:25

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های زخرف آیات 68-آخر، تین و علق آیات 1 تا 5

10:50

میان برنامه

10:53

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

11:6

میان برنامه

11:8

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29، واقعه آیات 1-22 و نصر

11:40

میان برنامه

11:42

تلاوت آقای حسین كرمی

11:57

میان برنامه

12:7

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-28

12:23

میان برنامه

12:25

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسراء آیات 25-59

12:55

میان برنامه

12:58

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره فرقان آیات 58-71
اذان ظهر: 13:10

13:19

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره صافات آیات 22-102

13:46

میان برنامه

13:49

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

14:7

میان برنامه

14:10

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

14:36

میان برنامه

14:40

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زخرف آیات 1-50

15:11

میان برنامه

15:14

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره انعام آیات 69-94

15:40

میان برنامه

15:41

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36، تكویر و قدر

16:20

میان برنامه

16:23

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نمل آیات 56-81

16:50

میان برنامه

16:53

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 146-160

17:10

میان برنامه

17:12

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 12-30

17:41

میان برنامه

17:44

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

17:58

میان برنامه

18:4

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

18:13

میان برنامه

18:16

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نساء آیات 74-84

18:40

میان برنامه

18:43

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یس آیات 77-آخر، شمس و كوثر

19:5

میان برنامه

19:7

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

19:33

میان برنامه

19:35

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-42

20:6

میان برنامه

20:10

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیات 16-آخر و ذاریات آیات 1-23
اذان مغرب: 20:40

20:49

تلاوت آقای منصور قصری زاده

20:56

میان برنامه

20:59

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

21:40

میان برنامه

21:43

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های یونس (ع) آیات 3-10 و قریش

22:5

میان برنامه

22:6

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های احزاب آیات 70-آخر، سباء آیات 1-9 و علق آیات 1-5

22:33

میان برنامه

22:35

تلاوت استاد محمد مشمول

22:44

میان برنامه

22:46

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره فصلت آیات 30-47

23:18

میان برنامه

23:21

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره مریم (س) آیات 1-40

23:53

میان برنامه