پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 7 آذر 1399
15:40

میان برنامه

15:42

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 15-44

16:26

میان برنامه

16:28

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

16:42

میان برنامه

16:46

تلاوت استاد احمد عامر

سوره توبه آیات 36-47
اذان مغرب: 17:12

17:23

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های ذاریات آیه 31 و طور آیات 1-23

17:50

میان برنامه

17:53

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

17:56

میان برنامه

18:6

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حجر آیه 85 و نحل آیات 1-9

18:37

میان برنامه

18:38

تلاوت آقای مرتضی رهنما

18:46

میان برنامه

18:49

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

18:59

میان برنامه

19:10

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیه 13، ق آیات 1-15، حاقه آیات 1-24، نازعات آیات 26-33، حمد، بقره آیات 1-5 و بقره آیات 285

20:10

میان برنامه

20:15

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره فصلت آیات 30-47

20:57

میان برنامه

21:0

تلاوت آقای حسین كرمی

21:15

میان برنامه

21:17

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نجم آیه 32، قمر آیات 1-14 و رحمن آیات 1-29

21:56

میان برنامه

22:6

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های مجادله آیه 13 و حشر آیات 1-10

22:43

میان برنامه

22:47

تلاوت آقای حمیدرضا نصیری

23:0

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های بروج، طارق، اعلی و غاشیه آیات 1-22

23:43

میان برنامه

23:46

تلاوت آقای سید طاها حسینی

23:58

میان برنامه