پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
5:36

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های انعام آیات 95-100 و قارعه آیات 1-7

5:56

میان برنامه

6:6

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 53-77 و شعرا آیات 1-28

6:35

میان برنامه

6:38

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره بقره آیات 284-آخر

6:56

میان برنامه

7:0

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره توبه آیات 36-40

7:18

میان برنامه

7:21

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های آل عمران آیات 189-200 و شمس آیات 1-5

7:55

میان برنامه

7:59

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نبا آیات 31-40، نازعات آیات 26-33، فجر آیات 15-30 و بلد آیات 1-4

8:40

میان برنامه

8:43

تلاوت آقای امین پویا

8:56

میان برنامه

8:59

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره آل عمران آیات 75-92

9:26

میان برنامه

9:28

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره نور آیات 1-28

9:55

میان برنامه

9:57

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-25

10:30

میان برنامه

10:31

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های انعام آیات 95-100 و قارعه آیات 1-7

10:56

میان برنامه

10:59

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره نمل آیات 15-31

11:28

میان برنامه

11:31

تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی

سوره های احزاب آیات 38-48، شمس آیات 1-10 و نصر

11:49

میان برنامه


12:6

تلاوت استاد محمد عمران

سوره ابراهیم آیات 23-39

12:30

میان برنامه

12:34

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره احزاب آیات 21-34

12:50

میان برنامه

12:51

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره انعام آیات 1-11
اذان ظهر: 13:03

13:14

تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی

سوره های عنكبوت آیات 45-69 و روم آیات 1-6

13:52

میان برنامه

13:54

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های نجم آیات 1-62، ضحی، شرح، تین، علق آیات 1-14و قدر

14:31

میان برنامه

14:34

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره مزمل آیات 1-20

14:51

میان برنامه

14:55

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره بقره آیات 254-261

15:26

میان برنامه

15:29

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های فتح آیات 27-آخر و كوثر

15:51

میان برنامه

15:54

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره آل عمران آیات 171-190

16:21

میان برنامه

16:24

تلاوت استاد عباس امام جمعه

16:32

میان برنامه

16:34

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره لقمان آیات 8-14

17:0

میان برنامه

17:1

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های یس آیات 55-آخر، حشر آیات 21-آخر، شمس، قریش، حمد و بقره آیات 1-5

17:57

میان برنامه

18:2

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

18:11

میان برنامه

18:14

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

18:25

میان برنامه

18:27

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های نجم آیات 24-63 و قمر آیات 1-14

18:55

میان برنامه

18:57

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره های زمر آیات 10-23 و اعلی

19:26

میان برنامه

19:29

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نحل آیات 51-74

19:53

میان برنامه

19:56

تلاوت آقای علی سیاح گرجی

سوره طه آیات 105-115
اذان مغرب: 20:03

20:13

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شعرا آیات 52-89

20:40

میان برنامه

20:42

تلاوت استاد محمد عبدالحلیم سلامه

سوره احزاب آیات 21-35

21:5

میان برنامه

21:10

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره روم آیات 17-54

22:0

میان برنامه

22:2

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های احزاب آیات 70-73 و انسان آیات 1-22

22:30

میان برنامه

22:32

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

22:43

میان برنامه

22:46

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

23:0

میان برنامه

23:1

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های نحل آیات 111-آخر و اسراء آیات 1-15

23:30

میان برنامه

23:32

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مجادله آیات 7-22

23:58

میان برنامه