پخش زنده و آرشیو رادیو

تقویم تاریخ

سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت 06:25 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تقویم تاریخ

بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه