پخش زنده و آرشیو رادیو

گلچین به رنگ خدا

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلچین به رنگ خدا

تفسیر و شرح مختصر آیات قرآن و پخش زیباترین نغمه های قرآنی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات