پخش زنده و آرشیو رادیو

راهی به آبادی

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

معرفی فرهنگ و آداب و رسوم و موسیقی های محلی هم از دیگر بخش های این مستند هستند. زمان پخش: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 22:05 تهیه كننده: راضیه حسینعلی/ گزارشگران: سمیه رنجكش و عباس سنجری