پخش زنده و آرشیو رادیو

سیری در تاریخ معاصر

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 02:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیری در تاریخ معاصر

بررسی تاریخ معاصر كشور

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : پنج شنبه ها ساعت 11:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كننده : سعید سلیمانی مجری: كیوان همتی