پخش زنده و آرشیو رادیو

بشارت باران

چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 04:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

بشارت باران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 04:29، موذن: شیخ محمد حسین ابوزید

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات