پخش زنده و آرشیو رادیو

قول و غزل

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 04:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

قول و غزل

حكایتها و قول و غزلهایی از ادبیات فارسی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات