پخش زنده و آرشیو رادیو

قند پارسی

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 04:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

قند پارسی

طنز فرهنگی و اجتماعی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات