پخش زنده و آرشیو رادیو

جارچی

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 10:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

جارچی

زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : شنبه تا سه شنبه ساعت 10:00 به مدت 10 دقیقه/ تهیه كننده : ساجد قدوسیان