پخش زنده و آرشیو رادیو

با ایران یاران

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 12:10 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

با ایران یاران

بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات