پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خدا

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 17:00 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ خدا

ویژه اذان مغرب- اذان مغرب به افق قم: 17:16

محمد حسین پور(تهیه كننده)

لیست قطعات

برنامه" به رنگ خدا" دغدغه های خانواده ها برای شروع سال تحصیلی را ازمنظر دین واكاوی می كند

عوامل برنامه