پخش زنده و آرشیو رادیو

راهبرد

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهبرد

تبیین گفتمان های راهبردی نظام

علی برخورداری(تهیه كننده)

لیست قطعات